Tabela opłat za badanie techniczne

Zgodnie z Art. 83. ust. 1. ustawy Prawo o ruchu drogowym: badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej
Lp.

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. poz. 2261 z 2004 r. z późn. zm.)

Wyszczególnienie

Opłata w zł
(zawiera podatek od towarów
i usług VAT)
1Okresowe badanie techniczne:
1.1motocykl, ciągnik rolniczy62,00
1.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)98,00
1.3samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.153,00
1.4samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy176,00
1.5autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą199,00
1.6przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.40,00
1.7przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.50,00
1.8przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.70,00
1.9przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.78,00
1.10przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.163,00
1.11przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.177,00
1.15pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)63,00
1.17tramwaj - wagon silnikowy330,00
1.18tramwaj - wagon przegubowy395,00
1.19tramwaj - wagon doczepny czynny250,00
1.20tramwaj - wagon doczepny bierny110,00
1.21trolejbus - badania elektryczne2)115,00
1.22motorower50,00
1.23pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej62,00
2
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1
skuteczności i równomierności działania hamulców
20,00
2.2
skuteczności działania hamulców tramwaju120,00
2.3
skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu50,00
2.4
ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania14,00
2.5połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu20,00
2.6toksyczności spalin14,00
2.7poziomu hałasu20,00
2.8geometrii kół jednej osi36,00
2.9działania amortyzatorów jednej osi14,00
2.10wszystkich innych usterek łącznie20,00
4Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: 
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4) 20,00 
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
4.3dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:  
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) 20,00 
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00 
6Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.2który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)42,00
6.3który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50,00
6.4który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)85,00
6.5autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)126,00
6.6do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)48,00
6.7w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym82,00
6.8o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (w którym została dokonana naprawa wynikająca ze szkody istotnej)50,00
6.9- skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji60,00
- skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska94,00
6.10w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego94,00
6.11pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (dla którego określono wymagania techniczne w przepisach o podatku od towarów i usług, w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych)50,00
6.12dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego120,00
6.13o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego) (wyposażony w blokadę alkoholową)50,00
7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:  
7.1prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1)35,00
7.2czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4)21,00
7.3czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4)48,00
7.4czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4)41,00
7.5czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4)41,00
7.6wykonanie numeru nadwozia49,00
7.7wykonanie numeru silnika49,00
7.8wykonanie tabliczki i jej umieszczenie36,00
7.9sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych82,00
7.10pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5)255,00

1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w.   - masa własna pojazdu,
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej (Dz.U. poz. 2390 z 2019 r.)Opłata w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT)
Szczegółowe czynności uprawnionych diagnostów związane z dokonaniem odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary (zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia)50,00

Secured By miniOrange